دختر پسرهای لنگرودی

 

داستان مداد


The Pencil Maker took the pencil aside, just before putting him into the box. “There are 5 things you need to know,” he told the pencil, “Before I send you out into the world. Always remember them and never forget, and you will become the best pencil you can be.”
One: You will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in Someone’s hand.”


داستان مداد
سازنده مداد ، درست قبل از اینکه مداد را درون جعبه قرار دهد،آن را گوشه ای قرار داد و به مدادگفت:”پنج چیز هست که قبل از بردن تو به جهان بیرون ، باید بدانی،.همیشه بخاطر داشته باش که فراموش نکنی ،در این صورت بهترین مداد ممکن خواهی بود”
اول:تو قادر به انجام کارهای خوب زیادی هستی،اما فقط وقتی به خودت اجازه دهی که در دست یکی قرار بگیری


Two: You will experience a painful sharpening from time to time, but you’ll need it to become a better pencil.”
Three: You will be able to correct any mistakes you might make.”
Four: The most important part of you will always be what’s inside.”
And Five: On every surface you are used on, you must leave your mark. No matter what the condition, you must continue to write.”
The pencil understood and promised to remember, and went into the box with purpose in its heart.
Now replacing the place of the pencil with you .Always remember them and never forget, and you will become the best person you can be.
One: You will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in God’s hand. And allow other human beings to access you for the many gifts you possess.
Two: You will experience a painful sharpening from time to time, by going through various problems in life, but you’ll need it to become a stronger person.
Three: You will be able to correct any mistakes you might make.
Four: The most important part of you will always be what’s on the inside.
And Five: On every surface you walk through, you must leave your mark. No matter what the situation, you must continue to do your duties.
Allow this parable on the pencil to encourage you to know that you are a special person and only you can fulfill the purpose to which you were born to accomplish.

 

Never allow yourself to get discouraged and think that your life is insignificant and cannot make a change.

 

دو:تو لحظه به لحظه درد تیز شدن را تجربه خواهی کرد،ولی برای اینکه مداد بهتری شوی به آن نیاز داری
سه:تو قادر به اصلاح اشتباهات خود هستی
چهار:مهمترین بخش تو همیشه چیزی است که در درون توست
و پنج:در هر سطحی که استفاده میشوی،باید اثر خود را بجای بگذاری. در هر شرایطی ، باید به نوشتن ادامه دهی
مداد متوجه مطلب و قول داد به خاطر داشته باشد،و با داشتن اهدافی در قلبش ، درون جعبه رفت
اکنون خود را جای مداد بگذار.همیشه به خاطر داشته باش و هرگز فراموش نکن، در اینصورت بهترین فرد ممکن خواهی بود؛
یک:تو قادر به انجام کارهای زیادی هستی،اما تنها وقتی که خود را به خدا بسپاری و اجازه دهی دیگران به تو دست یابند به خاطر موهبت های زیادی که دارا میشوی
دو: با عبور از میان مشکلات متعدد زندگی،درد تیز شدن را لحظه به لحظه تجربه خواهی کرد ،اما برای اینکه شخص قوی تری شوی ،به مشکلات نیاز داری
سه:تو قادر به جبران اشتباهاتی که کردی ،هستی
چهار:مهمترین بخش تو همیشه چیزی است که درون توست
و پنج: در هر شرایطی که قدم بر می داری،باید اثر خود را بر جای بگذاری،در هر شرایطی باید به وظایف خود ادامه دهی
بگذار مثال مداد ترغیب کند که بدانی تو شخص خاصی هستی و تنها تو می توانی به اهدافی که برای کامل کردن آن متولد شدی،نائل شوی
هرگز به خودت اجازه این ناامیدی را که فکر کنی زندگیت ناچیز است و نمی توانی تغییر کنی، را مده
Make a Free Website with Yola.